05.05.2018

Депутатите от ГЕРБ-Смолян с въпрос към министър Нанков за пътя Смолян-Кричим

Проектите за рехабилитация на няколко участъка между Смолян, Девин и Кричим с обща дължина близо 50 км. са на обща стойност над 85 млн. лв. с ДДС. Това става ясно от отговора на министър Николай Нанков до депутатите от ГЕРБ-Смолян д-р Даниела Дариткова и д-р Красимир Събев.

С цел възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и осигуряване условия за безопасност на движението на път Ш-866 Стойките - Широка лъка - Михалково - Кричим, Агенция „Пътна инфраструктура“ включи участъци от републиканския път в списък с отсечки, предложени за финансиране по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

За третокласния път е одобрена безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие и съфинансиране от държавния бюджет, като изпълнението на рехабилитация е разделена на три лота.

Лот 22 „Път Ш-866 Михалково - Граница ОПУ Смолян от км 66+857 до км 88+050, с обща дължина 21.193 км, област Смолян“ е на стойност 31 493 949 лв. с ДДС.

Лот 23 „Път Ш-866 Граница ОПУ Пловдив - Кричим от км 88+050 до км 103+341, с обща дължина 15.291 км, област Пловдив и област Смолян“ е финансово обезпечен с 24 422 831 лв. с ДДС.

За Лот 24 „Път Ш-866 Смолян - Стойките - Широка лъка от км 8+225.53 до км 11+557.32 и от км 26+600 до км 50+484.86, с обща дължина 27.217 км, област Смолян“ е одобрена сумата от 29 105 256 лв. с ДДС.

За лот 22, след отразяване на направени корекции и добавки по проектната документация, е издадено разрешение за строеж от 22.03.2018 г. За лот 23 към момента се процедират корекциите и допълненията по техническата документация, след което ще се пристъпи към издаване на разрешение за строеж.

Лот 22 и лот 23 предвиждат следните дейности: пътната настилка и пътният банкет да бъдат изцяло ремонтирани; пътният габарит да бъде уширен в рамките на съществуващия обхват на пътя; да се възстановят съществуващите отводнителни съоръжения и да се изградят нови такива; да се изградят нови подпорни и укрепителни стени и конзолни уширения; да се укрепят пътните откоси; на две места да бъдат изградени силови конструкции за обезопасяване на пътния скат; големите съоръжения да се ремонтират, а едно от тях да се удвои; предвижда се и ремонт на съществуващ тунел, включително изграждане на изцяло нова осветителна система в него; да се реконструира довеждащ водопровод за гр. Кричим; да бъде преместен съществуващ паметник; да се реконструира участък от уличното осветление в с. Михалково; вертикалната сигнализация и хоризонталната маркировка да бъдат изцяло обновени.

Техническите проекти за рехабилитация на лот 24 са приети от АПИ на експертен съвет и предстои тяхното утвърждаване. Изработен е комплексен доклад за оценка на съответствието.

С реализация на проекта за лот 24 ще се постигне възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на пътната настилка, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване.

По време на проектирането се наложи разделяне на участъка, попадащ в регулацията на гр. Смолян на два подучастъка.

В първия подучастък се установи добро състояние на пътната настилка, но на единични места се налага подмяна на съществуващите бордюри, поради нарушена цялост. Във втория подучастък се предвижда ремонтиране на пътната настилка и подобряване на отводняването. За участъка от км 26+600 до км 50+484,86 се предвижда ремонтиране на пътната настилка и банкетите, подобряване на отводняването и на необходимите места изграждане на подпорни и укрепителни стени. За двата участъка е предвидено подновяване на вертикалната и хоризонталната маркировка.

За трите лота се провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки за строително-монтажни работи (СМР) и строителен надзор, като първите два в момента са на етап оценка на офертите, предстои отваряне на ценовите предложения за СМР.

За лот 24, след обжалване на процедурата за избор на изпълнител на СМР, е дадена нова дата за отваряне на офертите от участниците до 17.04.2018 г.

В случай, че няма обжалване на решението на възложителя, строително- монтажните работи за лот 22 и лот 23 може да стартират още в края на тази година. Срокът за завършване на строителството е 2019 г.

< Назад