05.12.2006

ГЕРБ - новото дясно

В политическото пространство дясно-център тече процес на обновление и оживяване Появата на всеки нов политически субект се посреща от българската общественост с противоречиви чувства. Изнасят се обикновено екзотични акценти, а същността остава далече от хората, чакащи да научат нещо ново и чрез медиите. Така беше през 2005 г. с появата на партия АТАКА, така е и сега – с появата на партия ГЕРБ. Вероятно не ни се иска да се учим от грешките си. Изчаках два дена, за да изгледам и изчета част от анализите и коментарите във връзка с появата на партия ГЕРБ в обществено-политическия ни живот и сега ми се иска да представя партията в качеството ми на политически лингвист. Науката ме е научила да се доверявам само на документални материали, затова ще се насоча към ритуала на събитието и Програмата на политическа партия ГЕРБ, доколкото Уставът определя правилата за членство. Още разшифровката на думата ГЕРБ в Устава и Програмата показва сериозна аргументация по отношение на изграждане на демократично общество в България и споделяне на Европейските и общочовешките ценности – Граждански свободи, Европеизация, Равни възможности и Благоденствие. В поканата на председателя на Инициативния комитет за учредяването на политическа партия ГЕРБ Цветан Цветанов, впоследствие избран за председател на партия ГЕРБ, е заявено убеждението, че “заслужаваме да живеем по-добре и сме призвани да изберем истински лидери, с които да намерим пътя и да го извървим заедно”. В лозунга на плаката е заложена решимостта за промяна. Той гласи: Да почистим България заедно. ГЕРБ, с теб сме по-силни”. Разбира се става дума за “почистване” в преносния смисъл на думата, т.е. за установяване на нов дневен ред в политическия живот на България. От надслова в Устава и Програмата може да се извлече центрирането на партията като дейност – “ГЕРБ – съзидател на една модерна България в рамките на Обединена Европа”. Прави добро впечатление познаването и базирането на Европейските документи и в частност – на “Харта на основните права на Европейския съюз”, която е своеобразен морален кодекс на Европейския съюз, тъй като Европейската конституция подлежи на ратификация. Само ще напомня, че от 1 януари 2007 г. Хартата е един от най-важните документи на ЕС за българските граждани в качеството им на граждани на Европейския съюз. Още началото на програмата се позовава на части от Преамбюла на Хартата: “Политическа партия ГЕРБ е българска партия, която ще работи за изграждане на модерно и проспериращо общество в страната ни. Тя споделя универсалните ценности, изложени в Хартата на основните права на Европейския съюз – човешкото достойнство, свободата, равноправието и солидарността. Европейският съюз отстоява принципите на демокрацията и върховенството на правото. Той поставя личността в центъра на действията си, в които изгражда гражданството на Съюза в пространството на свободата, сигурността и правото. Като българска партия ГЕРБ ще отстоява правата на българите като Европейски граждани – като граждани на Съвета на Европа и Европейския съюз”. Целите на програмата са структурирани в четири части: “Хората”, “Икономиката”, “Държавата и ние” и “Природата”. Частта “Хората” започва със семейството като фундамент на нашето общество, следват частите за младежта – тя да поеме отговорност и възрастните – да използваме опита им, за да завърши със социалната сигурност – да живеем достойно. Частта “Икономиката” поставя в центъра пазарната икономика и справедливите данъци за работещи и предприемачи, както и защита на икономически активните. По-нататък програмата разглежда въпросите за развитие на инфраструктурата и повишаване мобилността на населението, преодоляване на тенденциите за концентриране на населението в големите градове и обезлюдяване на малките градове и селата. Специално внимание се обръща на селското и горското стопанство като основа на живота на село и в малките градове. И тъй като тази част от Програмата е особено важна за дясноцентристката ориентация на партия ГЕРБ, искам да цитирам малка част от Програмата: “Частната собственост трябва да бъде така осигурена, че в материалното си изражение да бъде на разположение на поколения наред. Социалната пазарна икономика отговаря на идеалите на свободното общество и се е развила от европейските културни традиции. Тя дава на предприемачите възможност да използват оптимално средствата си за производство на тяхна лична отговорност и риск, отваря шансове за по-големи печалби и по-добър имидж чрез труд, грижи се хората да имат равни шансове за развитие и намалява социалното напрежение”. Частта “Държавата и ние”. Тя съдържа важни аспекти от взаимоотношението граждани/ държава, сред които свобода и отговорност за вътрешния мир и справедливост; защита свободата на медиите и утвърждаването им като отговорни фактори за формиране на обществена нетърпимост към корупционните практики; утвържадаване на младите хора като грижовни родители, икономически активни и социално отговорни личности. В сферата на науката и образованието Програмата предвижда развитие потенциала на учителите и преподавателите на всички равнища в образователната система и ускорено изграждане на икономика, базирана на знанието и подпомагане развитието на научните изследвания и превръщането им във фактор за развитието на страната ни. Отделено е специално място на българската култура. Програмата сочи българската армия като доказала своя потенциал на международната арена в мироопазващи, мироналагащи и хуманитарни мисии, като заявява необходимостта държавата да даде възможност и на българските предприемачи да се проявят като строители на мира в бившите зони на военни конфликти.Отново се обръща внимание на основните акценти – общото благо в свободното и демократичното българско общество, за да се завърши с твърдението “България може да допринесе за утвърждаването на Европа като съюз на демократични, миролюбиви и отговорни национални държави и общи институции”. Частта “Природата” е насочена към запазване и развитие на околната среда, както и към превръщането й в устойчив източник на доходи за населението чрез развитието на туризма. С програмата си ГЕРБ заявява готовността си да “работи за изграждането на просперираща икономика на свободното и демократичното общество в родината ни”. Това са ценностите, които изповядва новоучредената българска политическа партия ГЕРБ. Те я представят като партия, разположена в пространството – дясно-център, макар че тя е отворена за всички български граждани. Вероятно ще бъдем свидетели на събития, когато постепенно ГЕРБ ще се превърне в обединител на дясноцентристките партии в България, за което свидетелства огромният интерес на българските граждани към Сдружението ГЕРБ, родило се през пролетта тази година и към партията. Нека да добавя и факта, че повечето от 60-те % от българите не изразиха вота си по време на току-що отминалите президентски избори, тъй като не разпознаха в кандидатите своя политически идеал. В политическото пространство дясно-център тече процес на обновление и оживяване. Началото на този процес на обновление на дясното поставя ГЕРБ, българската партия, учредила се на 03.12.2006.

< Назад