19.02.2020

Светлана Ангелова: Инициативата за единна европейска минимална заплата трябва да отчита националните особености

Вярваме, че инициативата за справедлива минимална заплата в рамките на Европейския съюз има потенциал да засили икономическото сближаване и конвергенция на нивото на Съюза и да гарантира прозрачност и предвидимост на механизма за нейното определяне. При изработване на предложението следва в пълна степен да се отчитат националните особености и традиции, включително по отношение на социалния диалог и колективното договаряне, като според нас добра отправна точка за дискусия са критериите, които се съдържат в Конвенция № 131 на Международната организация на труда, каза заместник-председателят на Комисията по труда, социалната и демографската политика в Народното събрание Светлана Ангелова. Тя участва в Европейската парламентарна седмица в периода 18 – 19 февруари в Европейския парламент в Брюксел. Това събитие на високо равнище събира парламентаристи от целия Европейски съюз, за да обсъдят икономически, бюджетни и социални въпроси. То се състои от Конференция за Европейски семестър и Междупарламентарната конференция за стабилност, икономическа координация и управление в Европейския съюз.На този етап е важно да се изчакат резултатите от първата фаза на съгласуване със социалните партньори, но имаме готовност да работим конструктивно по това предложение. Националната позиция на страната ще бъде изготвена след окончателното му публикуване и ще бъде резултат от сериозен анализ, включително на действащите международни стандарти в тази област, и проведените консултации със социалните партньори, добави народният представител.България е една от държавите – членки със законоустановена минимална работна заплата. През последните години нейното определяне следва икономическите реалности и възможностите на бюджета и работодателите. Официалните статистически данни ясно показват, че повишаването на минималната работна заплата, особено през последните години, както е заложено в Управленската програма на правителството 2017 – 2021 година, дава солидна основа за икономически растеж, свързан във все по – голяма степен с вътрешното търсене и нарастващ жизнен стандарт.Обръщайки своето внимание към темата за минималните заплати на практика влизаме в сърцето на дебата по Европейския стълб на социални права и необходимите действия за рестартиране и засилване на процеса на възходящо социално и икономическо сближаване в рамките на Европейския съюз. Това е от изключителна важност за България, не само предвид сериозните демографски предизвикателства, пред които сме изправени, но и за осигуряване на висок жизнен стандарт на всички работници и служители. Ето защо в страната вече започна оживен обществен дебат по тази инициатива на Европейската комисия, като темата ще бъде основен елемент от приноса, който ще представим до края на месец ноември за изготвянето на план за действие за изпълнението на Европейския стълб на социални права на европейско и национално равнище, отбеляза в заключението на експозето си г-жа Ангелова.

< Назад