Станислава Стоянова

Дата на раждане:
30 май 1985

Има образователна и научна степен „Доктор” по икономика, научна специалност „Социално управление”. Завършила е магистратура по МП „Мениджмънт на бизнесорганизациите”,  специалност “Стопанско управление” в Стопанска академия  „Д. А. Ценов”, гр.Свищов. Следва


второ висше образование по специалност “Право” във Великотърновски университет  „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново. Има редица научни публикации (научни доклади, статии, студии, учебници и учебни помагала) в областта на икомомиката и управлението.


Професия: икономист, университетски преподавател


Позиция:   университетски преподавател, асистент доктор в катедра „Мениджмънт”, Стопанска академия „ Д. А. Ценов”, гр.Свищов.


Член на ПП ГЕРБ от 2011 г.