19.02.2020

Светлана Ангелова: България ще даде своя принос за формиране на инициативата за детската гаранция на европейско равнище

„Ние вярваме, че само комплексен хоризонтален подход, реализиран в партньорство на всички равнища, може да даде трайни положителни резултати. Ето защо България има готовност активно да следи и даде своя принос в процеса на формиране на инициативата за детска гаранция на европейско равнище“, каза заместник-председателят на Комисията по труда, социалната и демографската политика в Народното събрание Светлана Ангелова. Тя участва в Европейската парламентарна седмица в периода 18 – 19 февруари в Европейския парламент в Брюксел. Това събитие на високо равнище събира парламентаристи от целия Европейски съюз, за да обсъдят икономически, бюджетни и социални въпроси. То се състои от Конференция за Европейски семестър и Междупарламентарната конференция за стабилност, икономическа координация и управление в Европейския съюз.Задълбочено ще бъдат проучени резултатите от първата фаза на подготвителните действия на равнището на Съюза. Страната ни е готова да се включи конструктивно при обсъждане на конкретни параметри, като се отчетат международно признатите положителни резултати от националните реформи и политики за ранно детско развитие, увери Светлана Ангелова.България подкрепя по-нататъшното развитие на социалното измерение в Европейския съюз и в тази връзка отбелязва важността, която тази тема има в приоритетите на Европейската комисия, водена от г-жа Урсула фон дер Лейен. Не можем да осигурим благосъстояние, социална закрила и достоен труд на европейските граждани, ако не вземем решителни мерки, с които да отговорим на динамично развиващите се икономически, финансови и демографски процеси в Европейския съюз и в света, коментира г-жа Ангелова.Все още около 21% от децата в Съюза са изложени на риск от бедност и социално изключване. В тази връзка за нас е изключително важно, че по предложение на Европейския парламент инициативата за създаване на Детска гаранция е утвърдена като една от основните инициативи на Европейската комисия в социалната област. Това е тема, която е от изключителна важност за България, не само в национален, но и в европейски план.Това беше основна социална тема и на Българското председателство на Съвета през 2018 година, когато бяха приети заключения относно „Интегрирани политики в областта на развитието в ранна детска възраст, като средство за намаляване на бедността и насърчаване на социалното приобщаване“. В документа се подчертава, че инвестициите в образование и грижи в ранна детска възраст са от голямо значение за предотвратяване на риска от бедност и изключване в зряла възраст чрез полагане на основите за учене през целия живот, социална интеграция и пригодност за заетост.Именно на тази основа се гради националната политика за децата, като деинституционализацията на грижите за деца е една от най – мащабните реформи в социалната сфера в България през последните години. За постиженията в тази област страната ни е давана за пример от Европейската комисия.През 2018 година стартира изпълнението на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. През 2020 година с помощта на Европейския социален фонд ще продължим да надграждаме и разширяваме дейностите за подкрепа на децата в ранна детска възраст и техните семейства, в това число подкрепата за достъп до образование, подобряване на достъпа до социални и здравни услуги, развитие на местните общности и преодоляване на негативни стереотипи в партньорство между общините, неправителствените организации, работодатели и доставчици на социални услуги, отбеляза в заключение г-жа Ангелова.

< Назад